STYLE OF THE DAY / GÜNÜN STİLİ

Friday, May 25, 2012
Hey dolls, today i saw that i've been chosen the style of the day by Turkey's street fashion online SokaktaNeModa! Thankss :)
-
Herkese merhaba. Yeni bir gün, yeni bir haber :D
Bugun SokaktaNeModa tarafından günün stili seçilmişim :)